Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! O polityce prywatności w naszym stowarzyszeniu można przeczytać klikając na Polityka prywatności.

Login Form

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad”,

2. Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, może posługiwać się nazwą skróconą „Stowarzyszenie SLAD”.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób aktywnie działających na rzecz pielęgnowania historii, tradycji regionu i kraju

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem miejscowym.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Rzeszów.

3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i filie w kraju. Stowarzyszenie, dla właściwego realizowania celów, może tworzyć także odziały i filie za granicą, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i profilach działania.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,

b) poznawanie przeszłości rodziny, miejscowości, regionu, kraju,

c) upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem, krajem,

d) budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży,

e) kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej,

f) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych.

2. Cele Stowarzyszenia będą realizowane, w szczególności poprzez:

a) prowadzenie działalności dydaktycznej - szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych,

b) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,

c) nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą

d) tworzenie programów edukacji regionalnej dla oświaty

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i kręgami biznesu,

f) prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty

g) organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych

h) wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia

i) organizowanie szkolnych kół Stowarzyszenia,

j) gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć,

k) upamiętnianie osób i wydarzeń przez inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci,

l) inicjowanie i pomoc w nadawaniu imion szkołom, ulicom, placom,

m) pomoc w opiece nad miejscami pamięci narodowej w regionie,

n) inwentaryzacja tablic pamiątkowych, pomników, miejsc pamięci, krzyży itp.,

o) pomoc w organizacji imprez i uroczystości patriotycznych i rocznicowych,

p) przyznawanie nagród ,wyróżnień i tytułów honorowych osobom szczególnie zasłużonym w propagowaniu i utrwalaniu pamięci historycznej w regionie.

q) wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji

3. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel polski lub zagraniczny, mieszkający zarówno w Polsce jak i za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych według prawa polskiego oraz młodzież od 16 roku życia, a młodsi za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

2. Członkiem stowarzyszenia może zostać tylko ten kto:

a) Akceptuje cele stowarzyszenia i zobowiązuje się dbać o jego rozwój i dobre imię ,szanując prawo każdej osoby do własnych przekonań i poszanowania godności.

b) złoży pisemną deklaracje członkowską z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków,

c) zobowiąże się przestrzegać cele statutowe Stowarzyszenia,

d) uzyska akceptacje zarządu (uchwała o przyjęciu),

e) opłaci wpisowe oraz składkę członkowską za pierwszy okres uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w formie uchwały.

§ 8

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia bądź odniosła wybitne osiągnięcia w zakresie działalności Stowarzyszenia

2. Członkiem honorowym może zostać członek wspierający będący osobą fizyczną.

3. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie Członków może przyznawać osobom szczególnie zasłużonym godność Prezesa Honorowego.

§ 9

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 10 pkt. 2-4.

5. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku wnoszenia wpisowego i składek członkowskich.

§ 10

Członek zwyczajny ma, w szczególności, prawo:

1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia;

2. uczestniczyć w zebraniach, sympozjach, konferencjach i innych formach działalności Stowarzyszenia;

3. składać wnioski, opinie i postulaty we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia;

4. uzyskiwać od władz Stowarzyszenia informacje na temat działalności Stowarzyszenia oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji.

§ 11

1. Członek zwyczajny zobowiązany jest:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c) do regularnego opłacania składek;

d) dbać o majątek i dobre imię Stowarzyszenia;

e) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie honorowi posiadają prawa określone w § 10 pkt. 2-4.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku wnoszenia wpisowego i składek członkowskich.

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw publicznych;

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd:

- z powodu rażącego lub powtarzającego się naruszania zasad statutowych, regulaminów lub uchwał, bądź też ze względu na działanie na szkodę Stowarzyszenia,

- za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

- za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

- za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy.

d) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków;

e) śmierci członka.

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu (ust. 1 pkt. 1,2,4,5) lub wykluczeniu (ust. 1 pkt. 3 lit a-d) z podaniem jego przyczyny i wskazaniem władzy uprawnionej do rozpatrzenia odwołania.

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie należy złożyć na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Do czasu rozpoznania sprawy przez Walne Zgromadzenie Członków członkostwo w Stowarzyszeniu zostaje zawieszone. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa nie dłużej niż 3 lata, a ich wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest w drodze kooptacji, w pierwszej kolejności spośród nie wybranych kandydatów do danego organu, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych na tych zasadach członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanych członków kończy się wraz z kadencją pozostałych członków Zarządu.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 16

1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 17

1. Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Zarząd Stowarzyszenia, nie później jednak niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku. O terminie i miejscu Zgromadzenia Zarząd powiadamia listownie wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia podając proponowany porządek obrad.

3. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków zostanie zwołane przez Zarząd po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie członków może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Uchwała o zmianie statutu oraz uchwała o likwidacji Stowarzyszenia, podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności ponad 1/2 liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy podejmowaniu uchwał w sprawach personalnych, przez co rozumie się też głosowanie w sprawie wykreślenia lub skreślenia z listy członków.

4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia i uchwalanie programu działania;

b) uchwalanie statutu i jego zmian;

c) uchwalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich;

d) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia;

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;

f) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

g) uchwalanie zasad polityki finansowej;

h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu;

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

k) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji i związków krajowych i międzynarodowych;

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

n) rozpatrywanie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym, członkowie honorowi i wspierający jak też zaproszeni goście.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i działa w jego imieniu, zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

§ 22

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezesi i Członkowie.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku, gdy do głosowania przystępuje parzysta liczba członków Zarządu i głosy rozkładają się po równo, głos decydujący ma Prezes Zarządu.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu oraz przewodniczy posiedzeniom. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje wyznaczony przez Komisję Rewizyjną Wiceprezes.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

b) realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,;

d) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, uchwalanie okresowych programów jego prac;

e) sprawowanie zarządu nad funduszami i majątkiem Stowarzyszenia; podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

f) uchwalanie budżetu i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

g) powoływanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych;

h) powoływanie i odwoływanie stałych i doraźnych zespołów, komisji, sekcji itp. oraz określanie zakresu ich działania, składu i zadań;

i) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji, władzami innych organizacji ipodmiotów;

j) zgłaszanie wniosków o nadanie lub odebranie przez Walne Zgromadzenie Członków godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;

k) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań rocznych oraz za cały okres kadencji swej działalności;

l) powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;

m) określanie struktury organizacyjnej oraz szczegółowego zakresu działania jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnej samodzielności kierujących placówkami oraz granic uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Stowarzyszenia;

n) nadzór i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, określonych w § 28 w pkt 1.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz mogą wybrać Wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków w tym Przewodniczącego Komisji. W przypadku, gdy głosy rozkładają się po równo, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 27

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;

b) prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;

c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;

d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia;

e) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie określonym w statucie;

f) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem przekazania uwag, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych; posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku;

g) przedstawienie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń dotyczących działalności statutowej i finansowej;

h) uchwalenie własnego regulaminu działania,

i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

j) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku i sporządza protokół z kontroli.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

§ 28

1. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może:

a) tworzyć jednostki wewnętrzne Stowarzyszenia, takie jak: filie, stałe i czasowe placówki terenowe (punkty kontaktowe, przedstawicielstwa) oraz inne jednostki organizacyjne,

b) przystępować do innych stowarzyszeń.

2. Jednostki organizacyjne wymienione w punkcie 1 w lit. a nie mają statusu terenowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3. Jednostki organizacyjne działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd. Uchwała Zarządu o powołaniu wewnętrznej jednostki organizacyjnej zawiera co najmniej ustalenie terenu działania jednostki oraz siedzibę jej władz.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) opłaty wpisowe, składki członkowskie,

b) darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z terenu Polski jak i zagranicy,

c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

d) dotacje i subwencje,

e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

f) odsetki bankowe,

g) dochody z własnej działalności,

h) dywidendy i zysków z akcji i udziałów.

§ 30

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 31

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

2. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do dokonania opłaty wpisowej i składki członkowskiej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

3. Opłacona przez Członków Założycieli opłata wpisowa zastępuje składkę członkowską za pierwszych 12 miesięcy przynależności do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

Opracowali: Urszula Szymańska-Kujawa, Janusz Kujawa

pobierz-pdf